Tác động của tái cấu trúc lên tâm lý người lao động tại các doanh nghiệp đã tiến hành tái cấu trúc

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 8 năm 2013, tr. 46-55
Tóm tắt: Trong bài viết trước (đăng số đặc biệt tháng 11/2012 tạp chí Kinh tế và Phát triển), tác giả đã nêu tác động của tái cấu trúc lên tình hình kinh doanh của tổ chức, ở bài viết này tác giả sẽ đề cập đến tác động của tái cấu trúc lên tâm lý của người lao động sau khi tái cấu trúc bao gồm trên các khía cạnh sự hài lòng, động lực làm việc và cam kết, căng thẳng thần kinh và mối quan hệ trong doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy sau khi tái cấu trúc nhân viên hài lòng hơn với chính sách nhân sự và với môi trường công ty nói chung, tuy nhiên mức độ hài lòng với lãnh đạo lại thấp hơn. Động cơ làm việc cũng tăng hơn do việc đánh giá công việc gắn kết chặt chẽ với lương thưởng hơn, các tiêu chí rõ ràng hơn và nhân viên cảm nhận độ minh bạch cao hơn. Cam kết với tổ chức không thể hiện rõ ràng là tốt hơn so với trước khi tái cấu trúc. Tuy nhiên mức độ stress thì cao hơn với doanh nghiệp mới tiến hành tái cấu trúc dưới một năm, và giảm dần với các doanh nghiệp đã tiến hành tái cấu trúc lâu hơn, điều này là phù hợp về mặt điều chỉnh tâm lý của người lao động sau tái cấu trúc. Mối quan hệ giữa nhân viên với nhân viên, mối quan hệ giữa nhân viên với lãnh đạo tốt hơn mối quan hệ giữa lãnh đạo với lãnh đạo sau khi tiến hành tái cấu trúc. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự khác biệt rõ rệt giữa các loại hình doanh nghiệp khi đo lường mức độ hài lòng về công việc, môi trường, chính sách nhân sự, lãnh đạo thì doanh nghiệp FDI có độ hài lòng cao nhất, tiếp đến là doanh nghiệp tư nhân và cuối cùng là doanh nghiệp nhà nước.
Từ khóa: Tái cấu trúc, tâm lý người lao động, sự hài lòng, căng thẳng thần kinh
Tra cứu bài báo