Thu ngân sách nhà nước ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 8 năm 2013, tr. 30-37
Tóm tắt: Hơn hai thập kỷ qua Việt Nam đã thực hiện nhiều chính sách năng động khác nhau để kích thích kinh tế, thoát khỏi khủng hoảng cũng như giải quyết các khó khăn về kinh tế, đẩy mạnh tự do hóa hệ thống tài chính và phát triển thị trường tài chính năng động... đặc biệt với các biện pháp kích thích bằng chính sách tài khóa thông qua thu ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, hiện nay nguồn thu ngân sách nhà nước đang đứng trước nhiều khó khăn, cũng như còn tồn tại nhiều hạn chế cần khắc phục, đó cũng là vấn đề cấp thiết đặt ra trước nhu cầu tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tìm hướng giải quyết hàng tồn kho và hỗ trợ phát triển thị trường hiện nay, góp phần giải quyết tốt hơn nhiệm vụ kinh tế xã hội, nâng cao tiềm lực kinh tế của nhà nước, cũng như ngày càng ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển kinh tế xã hội bền vững.
Từ khóa: Chính sách tài chính, nguồn thu ngân sách, ổn định kinh tế vĩ mô
Tra cứu bài báo