Thủ tục hải quan điện tử Việt Nam- Thực trạng và một số giải pháp tạo điều kiện

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 8 năm 2013, tr. 141-147
Tóm tắt: Chiến lược phát triển Hải quan Việt Nam đến năm 2020 đã xác định mục tiêu xây dựng hải quan Việt Nam hiện đại, đạt trình độ tương đương với các nước tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á. Một trong những nội dung quan trọng của Chiến lược này là áp dụng và hoàn thiện thủ tục hải quan Việt Nam theo chuẩn mực hải quan hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Từ năm 2005, thủ tục hải quan điện tử đã bắt đầu được áp dụng thí điểm và từng bước được mở rộng triển khai thực hiện trên phạm vi cả nước. Bài viết này phân tích khái quát quá trình áp dụng thủ tục hải quan điện tử ở nước ta; kết quả đã đạt được và nêu lên một số vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện thủ tục hải quan điện tử Việt Nam trong những năm tới.
Từ khóa: Hải quan, thủ tục hải quan, thủ tục hải quan điện tử
Tra cứu bài báo