Thực trạng năng lực lãnh đạo- quản lý của nữ doanh nhân trên địa bàn Hà Nội

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 8 năm 2013, tr. 77-83
Tóm tắt: Năng lực lãnh đạo- quản lý doanh nghiệp của nữ doanh nhân là toàn bộ kiến thức về lãnh đạo-quản lý, các kỹ năng lãnh đạo-quản lý và tố chất lãnh đạo- quản lý mà nữ doanh nhân sử dụng để lãnh đạo-quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh nhằm tạo ra giá trị mới cho doanh nghiệp. Bài viết dựa trên kết quả khảo sát 106 nữ doanh nhân trên địa bàn Hà Nội và đi đến kết luận: Trên địa bàn Hà Nội, tố chất có ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo- quản lý của nữ doanh nhân cao nhất, tiếp đến là kỹ năng và cuối cùng là kiến thức.
Từ khóa: Năng lực lãnh đạo-quản lý, nữ doanh nhân, kiến thức, kỹ năng, tố chất, Hà Nội
Tra cứu bài báo