Chống chuyển giá- Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới và những vấn đề đặt ra với Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 03 năm 2013, trang 120-125
Tóm tắt: Hoạt động chuyển giá của các công ty liên kết tại Việt Nam là một nguy cơ tiềm tàng với nền kinh tế trong nước khi dẫn đến sự cạnh tranh không bình đẳng và gây ra thất thu thuế cho NSNN. Việc xác định giá chuyển nhượng (chuyển giá) hợp lý nhằm giải quyết mâu thuẫn về lợi ích giữa doanh nghiệp với cơ quan thuế trong việc xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp hàng năm. Việc xác định giá chuyển nhượng cũng nhằm giải quyết minh bạch quyền đánh thuế của một quốc gia, vùng lãnh thổ với dòng thu nhập phát sinh trong quá trình kinh doanh của các công ty liên kết. Để hạn chế chuyển giá cần có một hành lang pháp lý riêng. Chính sách quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá cần bổ sung hoàn thiện những văn bản pháp lý tạo cơ sở để điều tiết tốt hoạt động chuyển giá phù hợp với thông lệ quốc tế.
Từ khóa: Chuyển giá, quản lý thuế
Tra cứu bài báo