Đo lường hiệu quả quy mô ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam giai đoạn 2007- 2011

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 03 năm 2013, trang 132-136
Tóm tắt: Bài viết đo lường hiệu quả qui mô của hơn 5000 doanh nghiệp trong ngành thực phẩm trên 63 tỉnh thành Việt Nam từ năm 2007 đến năm 2011. Thông qua mô hình màng bao dữ liệu (DEA) các tác giả đưa ra kết quả đánh giá hiệu quả qui mô của các doanh nghiệp được nghiên cứu. Mục đích của nghiên cứu là đưa ra kết quả hoạt động theo qui mô và từ đó, đưa ra những khuyến nghị hợp lý cho các doanh nghiệp.Kết quả mô hình đưa ra, chỉ có một số rất ít các doanh nghiệp hoạt động ở mức qui mô tối ưu. Qua từng năm, con số này là 15, 33, 36, 9, và 13. Hầu hết các doanh nghiệp đều hoạt động tại mức hiệu quả theo qui mô, tức là cần mở rộng qui mô để đạt hiệu quả tốt hơn, đó là 877, 923, 913, 859 và 830 trong hơn 1000 doanh nghiệp/ năm. Một phần rất nhỏ các doanh nghiệp hoạt động với hiệu quả giảm theo qui mô.
Từ khóa: Ngành công nghiệp thực phẩm, DEA, GDP, hiệu quả kinh tế theo qui mô, phi hiệu quả theo qui mô, hiệu quả không đổi theo qui mô.
Tra cứu bài báo