Động cơ tái cấu trúc Ngân hàng Phát triển Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 03 năm 2013, trang 33-41
Tóm tắt: Ngân hàng Phát triển (NHPT) Việt Nam được thành lập trên cơ sở cơ cấu lại Quỹ Hỗ trợ phát triển Việt Nam. Mục tiêu tối cao của ngân hàng là hỗ trợ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước bằng hình thức tài trợ qua cấp tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu. Với mục tiêu hoạt động to lớn như vậy, rất nhiều quan điểm cho rằng VDB chỉ cần vận hành theo chỉ định của Chính phủ, rằng mọi khó khăn phát sinh trong quá trình hoạt động của ngân hàng đều được Chính phủ hỗ trợ và rằng VDB là tổ chức “quá to không thể đổ vỡ”. Sau gần 6 năm đi vào hoạt động, bên cạnh những nỗ lực tài trợ vốn cho các dự án có tầm quan trọng quốc, hoạt động của ngân hàng bộc lộ nhiều hạn chế cơ bản không những làm giảm khả năng đạt được mục tiêu hoạt động mà còn tạo ra gánh nặng cho Ngân sách Nhà nước (NSNN). Bài viết phân tích các động cơ tái cấu trúc VDB, bao gồm yêu cầu của thực tiễn nền kinh tế và đặc biệt là thực trạng năng lực tài chính của ngân hàng này; từ đó, đề xuất một số định hướng cho quá trình này.
Từ khóa: Chính sách tín dụng, hiệu quả tài chính, ngân hàng phát triển, tái cấu trúc, động cơ
Tra cứu bài báo