Giải pháp tăng cường tính hấp dẫn của giấy tờ có giá ngắn hạn nhằm thúc đẩy sự phát triển thị trường tiền tệ ở Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 03 năm 2013, trang 55-60
Tóm tắt: Giấy tờ có giá ngắn hạn tham gia giao dịch trên thị trường tiền tệ ở Việt Nam cũng gắn liền với sự ra đời, hoàn thiện thị trường tệ ở Việt Nam. Thực tế cho thấy, sự tham gia của các giấy tờ có giá ngắn hạn đã góp phần không nhỏ đảm bảo sự phát triển thị trường tiền tệ ở Việt Nam. Đã có không ít các công trình nghiên cứu về chủ đề này. Và để bổ sung thêm tiếng nói chung đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường tiền tệ ở Việt Nam thời gian tới, bài viết này trước hết sẽ điểm lại những đặc điểm cơ bản của giấy tờ có giá ngắn hạn trên thị trường tiền tệ thời gian qua, sau đó trình bày một số giải pháp tăng cường tính hấp dẫn giấy tờ có giá ngắn hạn nhằm thúc đẩy sự phát triển thị trường tiền tệ ở Việt Nam.
Từ khóa: Giấy tờ có giá, tín phiếu kho bạc, thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Tra cứu bài báo