Một số vấn đề về chi phí đại diện ở các công ty cổ phần của Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 03 năm 2013, trang 126-131
Tóm tắt: Song hành với quá trình cổ phần hóa công ty Nhà Nước ở Việt Nam từ những năm 1990, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng, xu thế tách bạch giữa sở hữu và quản lý đã được thể hiện rõ trong mô hình công ty cổ phần. Chính vì lý do này, vấn đề chi phí đại diện đã nổi lên mang tính thời sự và cần được phân tích, tìm ra giải pháp để những chủ sở hữu không bị mất đi lợi ích khi bỏ tiền thuê những nhà quản lý đối với công ty của họ. Có rất nhiều trường hợp liên quan đến chi phí đại diện trong thời gian qua ở các công ty cổ phần của Việt Nam mà đều có điểm chung là do người điều hành lợi dụng nhiệm vụ được các cổ đông giao phó để hành động vì mục đích tư lợi cá nhân, gây hậu quả nghiêm trọng đến giá trị tài sản của các cổ đông. Với ý nghĩa đó, nghiên cứu bản chất chi phí đại diện, thực trạng chi phí đại diện trong các doanh nghiệp cổ phần ở Việt Nam từ đó khuyến nghị giải pháp giải quyết vấn đề chi phí đại diện đối với công ty cổ phần ở Việt Nam sẽ được thảo luận cụ thể.
Từ khóa: Chi phí đại diện, Công ty cổ phần, Cổ đông, Chủ sở hữu, Chi phí giám sát, Chi phí ràng buộc, Mất mát tăng thêm, Người đại diện, Người làm thuê
Tra cứu bài báo