Nghiên cứu ứng dụng chỉ số quản trị công ty cho Ngân hàng thương mại Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 03 năm 2013, trang 73-83
Tóm tắt: Bài viết này nghiên cứu về cách thức ứng dụng chỉ số quản trị công ty cho các ngân hàng từ các nghiên cứu trước. Bằng cách xây dựng chỉ số quản trị công ty (CGI) dựa trên các nguyên tắc của OECD, Basel, các tác giả đề xuất một chỉ số quản trị công ty có thể áp dụng cho các ngân hàng Việt Nam. Một ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam quy mô trên trung bình, mới thành lập sẽ được sử dụng để thử nghiệm sự thích hợp của chỉ số CGI này. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng chỉ số quản trị công ty tại ngân hàng tính thử cho thấy chỉ số này phản ánh sát thực tình trạng quản trị công ty của ngân hàng và có quan hệ tỷ lệ thuận với quy mô và hiệu quả hoạt động (ROA) của ngân hàng đó trong hai năm 2010, 2011. Sự minh bạch và công khai được đánh giá là kém nhất. Các kết quả cụ thể của CGI này có thể hữu ích không chỉ đối với Ban Giám đốc của ngân hàng mà cả các nhà đầu tư và các nhà hoạch định chính sách. Kết quả nghiên cứu cũng gợi rằng (i) nên đưa thêm một số câu hỏi khi đánh giá chất lượng của quản trị công ty của ngân hàng, (ii) để tính CGI, cần có sự đánh giá định tính sâu sắc (iii) cần có những nỗ lực lớn từ phía các nhà hoạch định chính sách, các giám đốc ngân hàng để tăng tính minh bạch và công khai trong hoạt động ngân hàng.
Từ khóa: Chỉ số quản trị công ty (CGI), ngân hàng Thương mại Việt Nam, điểm số
Tra cứu bài báo