Nhân tố tác động đến rủi ro hệ thống của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 03 năm 2013, trang 104-110
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu sự tác động của các nhân tố: quy mô doanh nghiệp, tính sinh lời, đòn bẩy, tính thanh khoản đến rủi ro hệ thống của các doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Mô hình hồi quy biến giả được áp dụng với chuỗi dữ liệu của 48 doanh nghiệp xây dựng niêm yết trong khoảng thời gian 2010 - 2011. Kết quả cho thấy 3 trong 4 nhân tố có tác động đến rủi ro hệ thống. Kết quả này góp phần đưa ra những định hướng hoạt động và quản trị rủi ro hệ thống cho các doanh nghiệp xây dựng niêm yết trong thời gian tới.
Từ khóa: Nhân tố tác động, rủi ro hệ thống, doanh nghiệp xây dựng.
Tra cứu bài báo