Nợ công ngầm của Việt Nam- Thực trạng và giải pháp

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 03 năm 2013, trang 5-11
Tóm tắt: Khủng hoảng nợ công đã trở thành vấn đề rất nghiêm trọng đối với các quốc gia khác ở Châu Âu và là mối quan ngại đối với nhiều quốc gia ở các châu lục khác, vì vậy việc nghiên cứu về quản lý nợ công đã được thu hút được sự quan tâm của rất nhiều nhà khoa học, lãnh đạo và quản lý trong thời gian gần đây. Rất nhiều nguyên nhân của khủng hoảng nợ công và những bài học kinh nghiệm được tổng kết để xây dựng những giải pháp và khuyến nghị ngăn ngừa khủng hoảng nợ công. Tuy nhiên, trên thực tế “nợ công ngầm”mới thực sự là hiểm họa dẫn đến khủng hoảng nợ công và những biến động khó lường về nhiều mặt của nền kinh tế - xã hội ở các nước. Bài viết này tập trung phản ánh sâu hơn về nợ công ngầm, bao gồm: (1) làm rõ tác động của nợ công ngầm như là nguyên nhân cơ bản của khủng hoảng nợ công ở các nước; (2) phân tích thực trạng về nợ công ngầm ở Việt Nam, trên cơ sở đó, (3) đề xuất một số giải pháp kiểm soát và hạn chế tác động của nợ công ngầm, góp phần lành mạnh hóa và ngăn chặn khủng hoảng nợ công ở nước ta.
Từ khóa: Nợ công, khủng hoảng nợ công, nợ công ngầm, nợ công của Việt Nam.
Tra cứu bài báo