Phân cấp nguồn thu Ngân sách nhà nước giữa chính quyền trung ương và địa phương ở Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 03 năm 2013, trang 12-16
Tóm tắt: Để đảm bảo cho các nguồn lực tài chính Nhà nước được huy động và sử dụng một cách hiệu quả nhất, đồng thời đảm bảo tính chủ động về tài chính cho các cấp chính quyền địa phương (CQĐP), Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN) đã có những qui định cụ thể về phân cấp quản lý NSNN, trong đó, đặc biệt là đã cụ thể hóa nguồn thu và nhiệm vụ chi cho các cấp chính quyền địa phương. Thi hành luật NSNN, nhiệm vụ chi ngân sách của các cấp chính quyền đã từng bước được cụ thể hóa; các địa phương được ổn định nguồn thu và chủ động hơn trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, mức độ mất cân đối tài khóa theo chiều dọc và chiều ngang ở Việt Nam hiện nay vẫn còn tồn tại. Theo đó, các vấn đề liên quan đến phân chia nguồn thu giữa NSTƯ và NSĐP cần tiếp tục thảo luận nhằm cải thiện tự chủ tài chính cho CQĐP. Bài viết này phân tích sự phù hợp của các nguồn thu giao cho CQĐP theo tính chất các khoản thu và quyền tự quyết của CQĐP đối với các khoản thu được giao.
Từ khóa: Phân cấp nguồn thu, ngân sách trung ương, ngân sách địa phương
Tra cứu bài báo