Phát triển kinh tế biển Thanh Hóa- Thực trạng và khuyến nghị

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 03 năm 2013, trang 137-141
Tóm tắt: Việt Nam đang phấn đấu trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển. Chính vì vậy, vấn đề khai thác kinh tế biển đã trở thành nhiệm vụ có tính chiến lược của các tỉnh trong đó có tỉnh Thanh Hóa. Là tỉnh có vị trị thuận lợi để phát triển kinh tế biển, trong những năm qua tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều chủ trương, biện pháp để phát triển lĩnh vực quan trọng này. Nhờ đó, kinh tế biển tỉnh Thanh Hóa đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế biển của tỉnh Thanh Hóa chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Bài viết đánh giá thực trạng phát triển kinh tế biển của tỉnh trong những năm qua và đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế biển của tỉnh trong thời gian tới.
Từ khóa: Kinh tế biển Thanh Hóa, phát triển, nguồn lực
Tra cứu bài báo