Ước lượng đường cong lãi suất cho thị trường tài chính Việt Nam bằng mô hình Vasicek

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 03 năm 2013, trang 61-66
Tóm tắt: Trên thị trường tài chính, lãi suất được xem như là một nhân tố quan trọng trong việc ra quyết định đầu tư. Đồ thị lãi suất với các kỳ hạn khác nhau được gọi là đường cong lãi suất. Các tổ chức tài chính như Bloomberg, Công ty chứng khoán Woori CBV, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã cố gắng xây dựng đường cong lãi suất cho thị trường trái phiếu Việt Nam. Tuy nhiên, do số liệu từ giao dịch trái phiếu còn hạn chế nên những đường cong này hầu hết chỉ mang ý nghĩa thống kê. Chính vì vậy, đường cong lãi suất ước lượng bằng mô hình Vasicek với dữ liệu đầu vào là một loại lãi suất ngắn hạn sẽ là một công cụ để dự đoán xu thế của lãi suất cũng như các mức lãi suất cụ thể tương ứng với các kỳ hạn khác nhau trong tương lai nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường trái phiếu nói riêng và thị trường tài chính Việt Nam nói chung.
Từ khóa: Lãi suất, đường cong lãi suất, mô hình Vasicek, thị trường tài chính
Tra cứu bài báo