Vai trò của chính sách thuế trong việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 03 năm 2013, trang 17-23
Tóm tắt: Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) có vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu: chiếm khoảng 96% tổng số doanh nghiệp trên toàn thế giới, góp phần quan trọng vào giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, tạo nguồn thu ngân sách… Ở Việt Nam, DNNVV chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp, sử dụng hơn 50% lao động, tạo 47% GDP và đóng góp 40% nguồn thu ngân sách (số liệu thống kế năm 2010). Với vai trò quan trọng trong nền kinh tế, DNNVV luôn được chính phủ các nước quan tâm và hỗ trợ phát triển. Chính sách thuế là một chính sách quan trọng trong giải pháp hỗ trợ tài chính cho DNNVV. Mặc dù chính sách thuế được được các nước phát triển sử dụng hiệu quả trong việc hỗ trợ DNNVV, nhưng ở Việt Nam, điều này còn khá mới mẻ. Vì vậy việc nghiên cứu vai trò của chính sách thuế trong việc hỗ trợ DNNVV để làm cơ sở xây dựng chính sách thuế hỗ trợ DNNVV là rất cần thiết.
Từ khóa: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, chính sách thuế, gánh nặng thuế, chi phí tuân thủ
Tra cứu bài báo