Các yếu tố thúc đẩy khách hàng mua sắm trực tuyến ở Việt Nam

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 9 năm 2013, tr. 91-96
Tóm tắt: Mua sắm trực tuyến đã trở thành một phương thức mua sắm phổ biến và ngày càng phát triển trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Tỉ lệ người tiêu dùng mua sắm trực tuyến không ngừng gia tăng theo thời gian. Theo số liệu thống kê của Hiệp hội marketing kỹ thuật số châu Á (Asia digital marketing association- ADMA), năm 2008, Việt Nam có khoảng 4% người sử dụng Internet vào mục đích mua sắm trực tuyến, đến năm 2011, tỉ lệ này chiếm khoảng 35% (ADMA, 2012). Bài viết này sẽ đi tìm hiểu những yếu tố nào thúc đẩy khách hàng mua sắm trực tuyến ở Việt Nam và khuyến nghị các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động mua sắm trực tuyến.
Từ khóa: Khách hàng, mua sắm, mua sắm trực tuyến, yếu tố
Tra cứu bài báo