Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành may và chiến lược trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 9 năm 2013, tr. 41-47
Tóm tắt: Sức ép đối với doanh nghiệp về thực hiện chiến lược trách nhiệm xã hội doanh nghiệp ngày càng tăng. Trong ngành may, áp lực chủ yếu đến từ khách hàng trong đó có các tập đoàn đa quốc gia. Điều này đòi hỏi các không chỉ doanh nghiệp lớn mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng phải cân nhắc đầu tư chiến lược trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. Bài viết này nhằm xem xét bối cảnh của chiến lược trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành may. Sau đó, nghiên cứu một số khó khăn trở ngại trong việc đầu tư chiến lược trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của các doanh nghiệp này. Bài viết cũng đưa ra một số kết luận và khuyến nghị chính sách.
Từ khóa: Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, quản trị chiến lược, doanh nghiệp vừa và nhỏ, ngành may
Tra cứu bài báo