Hệ thống hạ tầng kinh tế- xã hội trong xây dựng nông thôn mới ở Kim Sơn, Ninh Bình: Thực trạng và định hướng phát triển

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 9 năm 2013, tr. 19-25
Tóm tắt: Bài viết dựa trên các tài liệu thứ cấp thu thập được từ các cơ quan quản lý nhà nước huyện Kim Sơn nhằm phân tích hiện trạng hệ thống hạ tầng kinh tế- xã hội, một tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Kết quả cho thấy, trong những năm 2008-2012, hệ thống hạ tầng kinh tế- xã hội của huyện Kim Sơn đã có sự phát triển. Tuy nhiên so với yêu cầu xây dựng nông thôn mới, việc đầu tư xây dựng  hệ thống này còn đòi hỏi phải tiếp tục đẩy mạnh nhiều hơn nữa.
Từ khóa: Xây dựng nông thôn mới; Hạ tầng kinh tế- xã hội; huyện Kim Sơn
Tra cứu bài báo