Kiểm soát nội bộ với quản trị rủi ro trong các doanh nghiệp Việt Nam

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 9 năm 2013, tr. 80-84
Tóm tắt: Trong hoạt động, doanh nghiệp luôn tồn tại những rủi ro và chúng được phân loại thành từng nhóm, mỗi nhóm có thể được phân biệt qua các tính chất đặc trưng riêng của nhóm. Do vậy, đánh giá và quản lý rủi ro sẽ giúp doanh nghiệp nhìn nhận đầy đủ hơn các rủi ro có thể  ảnh hưởng đến doanh nghiệp, từ đó xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp nhằm quản lý hữu hiệu và hiệu quả hơn các rủi ro liên quan. Tuy nhiên trên thực tế, phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam chưa thực hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích cũng như cách xây dựng, tổ chức và vận hành bài bản một hệ thống kiểm soát nội bộ, do đó hệ thống kiểm soát nội bộ chủ yếu hoạt động với chức năng tìm nguyên nhân của những sai phạm đã xảy ra mà chưa thực sự chú trọng vào việc dự đoán rủi ro có thể xảy ra trong tương lai hay có các biện pháp phòng ngừa hữu hiệu.
Từ khóa: Kiểm soát nội bộ, hệ thống kiểm soát, quản trị rủi ro
Tra cứu bài báo