Nghiên cứu mô hình Tập đoàn Temasek Holdings của Singapore: Bài học kinh nghiệm xây dựng một mô hình công ty đầu tư vốn nhà nước hiệu quả

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 9 năm 2013, tr. 52-58
Tóm tắt: Bài viết này tập trung vào tìm hiểu và phân tích hoạt động của Temasek Holdings của Singapore, từ đó đưa ra những đề xuất nhằm xây dựng một mô hình công ty đầu tư vốn nhà nước hiệu quả. Bài viết sử dụng số liệu thứ cấp và phương pháp tổng hợp để phân tích thực trạng và đề xuất hàm ý nhằm xây dựng mô hình công ty đầu tư vốn nhà nước hiệu quả tại Việt Nam.
Từ khóa: Temasek, SCIC, SOEs
Tra cứu bài báo