Quan hệ giữa phát triển kinh tế và phát triển xã hội ở nước ta hiện nay

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 9 năm 2013, tr. 3-9
Tóm tắt: Sau hơn 25 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong các mặt đời sống kinh tế- xã hội, nhưng tình trạng phát triển không đều về kinh tế đã tác động không nhỏ đến quá trình phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội. Trên cơ sở đánh giá tổng quát thực trạng phát triển không đều về kinh tế tác động đến phát triển xã hội ở nước ta, và từ kinh nghiệm của một số quốc gia, bài viết đề xuất một số giải pháp hạn chế sự phát triển không đều về kinh tế trong quá trình hội nhập và phát triển bền vững ở Việt Nam.
Từ khóa: Phát triển kinh tế, tăng trưởng kinh tế
Tra cứu bài báo