Quản lý nhà nước đối với các đơn vị cung ứng dịch vụ truyền hình trả tiền ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và khuyến nghị

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 9 năm 2013, tr. 59-62
Tóm tắt: Thị trường truyền hình trả tiền bản chất là một loại thị trường dịch vụ, được ví như là “Con gà đẻ trứng vàng”. Hiện nay ngày càng nhiều đơn vị tham gia vào loại hình cung ứng dịch vụ này. Tuy nhiên, những cơ chế chính sách mà Nhà nước ban hành để phát triển thị trường này còn nhiều bất cập. Để tháo gỡ những bất cập này, bài viết đề xuất việc thành lập trung tâm bảo vệ bản quyền chương trình và xây dựng quy định cho phép các kênh truyền hình tiếng Việt được xuất khẩu.
Từ khóa: Quản lý nhà nước, dịch vụ thị trường truyền hình trả tiền
Tra cứu bài báo