Tổng quan một số nghiên cứu về dịch vụ hỗ trợ kinh doanh

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 9 năm 2013, tr. 63-68
Tóm tắt: Đặt trong môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày một gay gắt cũng như sự phát triển về quy mô của các doanh nghiệp, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh (DVHTKD) ngày càng trở nên quan trọng. Các dịch vụ này cũng như nghiên cứu có liên quan ngày càng phát triển về “lượng” cũng như “phẩm”. Trên thế giới và ở Việt Nam, các nghiên cứu về DVHTKD được thực hiện với nhiều cách tiếp cận khác nhau, ở nhiều khu vực khác nhau. Bài viết này sẽ tổng hợp, phân tích, đánh giá các nghiên cứu về DVHTKD trên thế giới và ở Việt Nam. Từ đó tìm ra những hướng nghiên cứu mới về DVHTKD phù hợp với điều kiện Việt Nam.
Từ khóa: Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, khu công nghiệp
Tra cứu bài báo