Triển khai mua hàng xanh ở Đài Loan và những bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 9 năm 2013, tr. 97-103
Tóm tắt: Với mục tiêu cơ bản là trở thành nước công nghiệp vào năm 2020, chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam là thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, cùng với tốc độ gia tăng dân số và tiêu dùng của xã hội ngày càng cao, hơn bao giờ hết, Việt Nam đang đứng trước những thách thức to lớn về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Do vậy, việc triển khai và áp dụng các chính sách mua hàng xanh ở Việt Nam nhằm khuyến khích sản xuất và tiêu dùng bền vững là một nhu cầu bức thiết.

Bài viết trình bày và phân tích việc triển khai mua hàng xanh ở Đài Loan trong những năm qua. Trên cơ sở đó, bài viết tổng kết những bài học kinh nghiệm đối với quá trình triển khai mua hàng xanh ở Việt Nam.
Từ khóa: Mua hàng xanh, nhãn sinh thái, sản phẩm xanh
Tra cứu bài báo