Xây dựng thương hiệu cho làng nghề truyền thống Việt Nam

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 9 năm 2013, tr. 85-90
Tóm tắt: Các làng nghề truyền thống ở nước ta có lịch sử tồn tại và phát triển hàng trăm năm, sản phẩm làng nghề rất đa dạng, phong phú và góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, trước cơn bão khủng hoảng chung của nền kinh tế, các làng nghề cũng gặp không ít khó khăn, nhiều làng nghề chỉ còn sản xuất cầm chừng, thậm chí phá sản. Trước tình hình đó, xây dựng thương hiệu có thể xem như một giải pháp hiệu quả giúp các làng nghề có thể tồn tại và phát triển. Trong khuôn khổ bài viết này, thông qua việc phân tích thực trạng công tác xây dựng và phát triển thương hiệu của các làng nghề truyền thống, tác giả đưa ra một số giải pháp nhằm giúp các làng nghề chủ động hơn trong công tác xây dựng thương hiệu, góp phần bảo tồn được giá trị truyền thống của địa phương.
Từ khóa: Thương hiệu, làng nghề truyền thống, khủng hoảng
Tra cứu bài báo