Bàn về phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 12 năm 2014, tr. 69-77
Tóm tắt: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo một trong hai phương pháp trực tiếp và gián tiếp. Qua khảo sát hầu hết các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp, tuy nhiên, các chuyên gia lại cho rằng báo cáo lưu chuyển tiền tệ nên lập theo phương pháp trực tiếp vì nó cung cấp thông tin hữu ích hơn. Chính điều này đã đặt ra câu hỏi doanh nghiệp nên lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp hay gián tiếp. Để sáng tỏ nội dung vấn đề này, bài viết nêu thực trạng và đưa ra đề xuất kiến nghị về phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam nên bắt đầu từ phương pháp trực tiếp có thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
Từ khóa: Báo cáo tài chính, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, phương pháp trực tiếp, phương pháp gián tiếp.
Tra cứu bài báo