Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 12 năm 2014, tr. 21-29
Tóm tắt: Nghiên cứu này tìm hiểu những nhân tố có ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính bao gồm phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm với các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức, chuyên gia, nhân viên môi giới chứng khoán, nhà phân tích tài chính có chuyên môn và kinh nghiệm tham gia thị trường chứng khoán. Với sự trợ giúp của phần mềm QSR Nvivo.10, kết quả nghiên cứu cho thấy có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư, trong đó thông tin từ Báo cáo tài chính có ảnh hưởng nhiều nhất.
Từ khóa: Nhà đầu tư; Quyết định đầu tư; Thị trường chứng khoán Việt Nam; Công ty niêm yết; Nhân tố ảnh hưởng.
Tra cứu bài báo