Cách tiếp cận rủi ro trong kiểm toán tài chính do kiểm toán độc lập Việt Nam thực hiện: Thực trạng và giải pháp

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 12 năm 2014, tr. 63-68
Tóm tắt: Trong lĩnh vực kiểm toán tài chính có rất nhiều cách tiếp cận theo quá trình phát triển nền kinh tế và sự hội nhập: cách tiếp cận hệ thống, cách tiếp cận rủi ro kinh doanh... Trên thế giới, với cách tiếp cận rủi ro kinh doanh của khách hàng trong kiểm toán tài chính đã được nghiên cứu và ứng dụng từ những năm 1990. Tại Việt Nam, từ năm 2012, Bộ Tài chính ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán mới cũng đã định hướng cách tiếp cận rủi ro trong kiểm toán tài chính. Tuy nhiên, việc ứng dụng cách tiếp cận rủi ro trong kiểm toán tài chính do kiểm toán độc lập Việt Nam thực hiện còn rất nhiều vấn đề cần nghiên cứu và hoàn thiện. Để nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán từ đó đáp ứng yêu cầu thực tiễn và hội nhập, tác giả tổng hợp các nội dung cơ bản cần thực hiện trong kiểm toán tài chính theo cách tiếp cận rủi ro.
Từ khóa: Cách tiếp cận rủi ro, kiểm toán tài chính, kiểm toán độc lập
Tra cứu bài báo