Cấu trúc nguồn vốn và khả năng sinh lời của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 12 năm 2014, tr. 30-37
Tóm tắt: Nghiên cứu này xác định mối quan hệ giữa cơ cấu nguồn vốn và khả năng sinh lời của các doanh nghiệp kiểm soát, ảnh hưởng của các yếu tố cơ hội tăng trưởng, quy mô công ty, thuế và cơ cấu sở hữu. Mẫu nghiên cứu bao gồm 235 công ty đang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) giai đoạn 2011 – 2013, thực hiên bằng mô hình hồi quy bảng (POOL) và ảnh hưởng cố định (FEM). Tiếp đó, nghiên cứu sử dụng ước lượng GMM để khắc phục vấn đề nội sinh và quan hệ xác định đồng thời trong mô hình. Kết quả cho thấy, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu và hệ số nợ dài hạn trên tổng nguồn có tác động tiêu cực tới cả hai biến tỷ suất sinh lời trên vốn chủ (ROE) và lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS).
Từ khóa: Cấu trúc nguồn vốn, khả năng sinh lời, doanh nghiệp niêm yết, Việt Nam.
Tra cứu bài báo