Chế độ kế toán tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 12 năm 2014, tr. 56-62
Tóm tắt: Nội dung chính của bài viết là phân tích và đánh giá thực trạng Chế độ Kế toán tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp ở Việt Nam gắn với việc cung cấp thông tin kinh tế, tài chính đáp ứng nhu cầu ra quyết định của nhà quản lý liên quan đến đầu tư, quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản cố định hữu hình nhằm chỉ ra những kết quả đạt được và những tồn tại cần khắc phục. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp gồm:(1) thay đổi điều kiện ghi nhận tài sản cố định; (2) hoàn thiện hệ thống chứng từ tài sản cố định; (3) hoàn thiện hệ thống tài khoản tài sản cố định hữu hình; (4) bổ sung phương pháp tính khấu hao tài sản cố định hữu hình; và (5) hoàn thiện thẻ tài sản cố định hữu hình, để hoàn thiện chế độ kế toán tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản cố định hữu hình, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của doanh nghiệp.
Từ khóa: Tài sản cố định hữu hình, Chế độ Kế toán tài sản cố định hữu hình, Quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản cố định hữu hình
Tra cứu bài báo