Đánh giá kiểm toán nội bộ các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 12 năm 2014, tr. 78-85
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu lý thuyết kiểm toán nội bộ hiện đại của các công ty niêm yết. Thông qua quá trình khảo sát kiểm toán nội bộ của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán (thị trường chứng khoán) Việt Nam (Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh – sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh) bằng bảng hỏi và thống kê mô tả (phần mềm EView), các tác giả đã đưa ra những kết quả chính bao gồm: (i) Phần lớn các công ty đã thành lập bộ máy kiểm toán nội bộ; (ii) bộ phận kiểm toán nội bộ tại các công ty được hoàn thiện dần; (iii) những vấn đề tồn tại trong phạm vi hoạt động và lĩnh vực kiểm toán của bộ phận kiểm toán nội bộ; (iv) vị trí của kiểm toán nội bộ chưa được đánh giá cao và chức năng của kiểm toán nội bộ vẫn còn bị nhầm lẫn với kiểm soát nội bộ.
Từ khóa: Công ty niêm yết, kiểm toán nội bộ, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Tra cứu bài báo