Đổi mới đào tạo kế toán trong các trường Đại học ở Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 12 năm 2014, tr. 86-94
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu thực trạng đào tạo kế toán trong các trường đại học ở Việt Nam thông qua đánh giá kết quả đầu ra, nội dung môn học, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá học viên,... trong quan hệ so sánh với các nội dung tương ứng của các trường đại học nổi tiếng trên thế giới tại Mỹ, Anh, Úc. Bằng việc xây dựng các giả định nghiên cứu và chứng minh các giả định đó, chúng tôi cho rằng, chương trình đào tạo kế toán cần phải được nghiên cứu thay đổi về nội dung và kết cấu, phương pháp giảng dạy cũng như phương thức đánh giá sinh viên theo quá trình thay cho đánh giá tổng kết đang áp dụng hiện nay.
Từ khóa: Chương trình đào tạo; Kế toán; Trường Đại học
Tra cứu bài báo