Giải pháp phát triển thị trường dịch vụ kế toán - kiểm toán theo chiến lược Kế toán- Kiểm toán đến năm 2020 tầm nhìn 2030

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 12 năm 2014, tr. 2-6
Tóm tắt: Phát triển thị trường dịch vụ kế toán kiểm toán Việt Nam trong điều kiện hội nhập là đòi hỏi mang tính cấp bách. Chiến lược kế toán kiểm toán đến năm 2020 tầm nhìn 2030 đã đặt ra mục tiêu tổng quát là tạo lập một hệ thống kế toán kiểm toán hoàn chỉnh, tương đồng với thông lệ quốc tế. Một trong 9 giải pháp để thực hiện mục tiêu đặt ra là phát triển mạnh mẽ thị trường dịch vụ kế toán kiểm toán. Vì vậy, bài viết này muốn đưa ra các giải pháp cụ thể để phát triển thị trường dịch vụ kế toán kiểm toán Việt Nam trong thời gian tới.
Từ khóa: Kế toán, kiểm toán, thị trường dịch vụ kế toán - kiểm toán
Tra cứu bài báo