Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới ý định làm việc tại BIG4 của sinh viên chuyên ngành kế toán và kiểm toán trường Đại học Kinh tế quốc dân

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 12 năm 2014, tr. 95-103
Tóm tắt: Bài viết này sử dụng lý thuyết hành vi có kế hoạch (TPB) của tác giả Ajzen, xây dựng năm 1991, để nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới ý định về nghề nghiệp khi lựa chọn làm việc tại Big 4 của sinh viên chuyên ngành Kế toán và Kiểm toán học tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Việt Nam). Phương pháp hồi qui bội kết hợp kỹ thuật phân tích nhân tố được sử dụng để xử lý dữ liệu thu thập từ 227 phiếu điều tra. Kết quả cho thấy bốn yếu tố: Thái độ, Chuẩn chủ quan, Nhận thức và Chuyên ngành học có ảnh hưởng quan trọng tới sự lựa chọn làm việc tại Big 4 của sinh viên trong khi Giới tính không phải là nhân tố tác động. Kết quả nghiên cứu này sẽ giúp Big 4 đưa ra những chiến lược tuyển dụng hiệu quả nhằm thu hút nhân sự chất lượng cao và giúp các đơn vị đào tạo có thể đưa ra tư vấn tốt nhất giúp sinh viên tiếp cận cơ hội việc làm phù hợp.
Từ khóa: TPB, sinh viên kế toán kiểm toán, Big 4
Tra cứu bài báo