Phân tích tác động của thông tin lợi nhuận kế toán và dòng tiền đến lợi suất cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 12 năm 2014, tr. 38-47
Tóm tắt: Nghiên cứu này kiểm định tác động của thông tin lợi nhuận kế toán và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đến lợi suất cổ phiếu trên thị trường Việt Nam. Mô hình hồi quy tuyến tính được xây dựng nhằm kiểm định các giả thuyết với dữ liệu của 105 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam được thu thập từ năm 2009 đến 2013. Kết quả cho thấy (1) cả lợi nhuận kế toán và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đều có khả năng dự báo lợi suất cổ phiếu; (2) sử dụng mô hình kết hợp cả thông tin kế toán và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là phương án tối ưu để dự báo lợi suất cổ phiếu và (3) khi lợi nhuận kế toán có biến động bất thường, mô hình dự báo lợi suất cổ phiếu tốt nhất cho các nhà đầu tư vẫn là mô hình kết hợp hai yếu tố trên. Do đó, các nhà đầu tư nên sử dụng cả hai chỉ tiêu này để đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp.
Từ khóa: Lợi nhuận kế toán, Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, Lợi suất cổ phiếu.
Tra cứu bài báo