Quy định pháp luật về hoạt động cho vay giữa các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng: thực trạng và giải pháp

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 12 năm 2014, tr. 104-108
Tóm tắt: Hiện nay, hoạt động cho vay giữa các doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng đang khá phổ biến, tuy nhiên những quy định từ các luật khác nhau về hoạt động này còn trái chiều trong khi hoạt động này tồn tại nhiều rủi ro đứng trên cả góc độ doanh nghiệp và góc độ thị trường tài chính. Với mục tiêu làm sáng tỏ vấn đề nêu trên cũng như đưa ra các gợi ý hoàn thiện các quy định hiện hành, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: (1) Tồn tại mâu thuẫn về việc không cho phép hay cho phép hoạt động cho vay giữa các doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng; (2) Các mâu thuẫn giữa các luật về hoạt động này gây khó khăn cho công tác quản lý, cho hoạt động của doanh nghiệp cũng như hoạt động kế toán. Dựa trên các kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định hiện hành liên quan tới hoạt động cho vay giữa các doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng.
Từ khóa: Luật doanh nghiệp, Luật tổ chức tín dụng, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, hoạt động cho vay.
Tra cứu bài báo