Thị trường tài chính Việt Nam- Kinh nghiệm từ quốc tế và những thách thức đặt ra

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 12 năm 2014, tr. 7-13
Tóm tắt: Nghiên cứu này giới thiệu chung về thị trường tài chính, những trở ngại mà Việt Nam phải đương đầu như vấn đề về năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực, tỷ lệ nợ xấu,… Nhóm tác giả cũng tổng hợp kinh nghiệm của Singapore và Hồng Kông trong việc cải cách thay đổi trong các thời kỳ khác nhau để có thị trường dịch vụ tài chính phát triển, qua đó, chỉ ra những thách thức tiềm tàng đối với thị trường tài chính Việt Nam như củng cố niềm tin, giảm do dự đầu tư, cam kết mạnh mẽ,… và đưa ra một số gợi ý nhằm phát triển thị trường tài chính của Việt Nam.
Từ khóa: Thị trường tài chính, hệ thống ngân hàng, Singapore, Hồng Kông, Việt Nam
Tra cứu bài báo