Xây dựng Chuẩn mực kế toán về giá trị hợp lý tại Việt Nam: Thực trạng và đề xuất

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 12 năm 2014, tr. 14-20
Tóm tắt: Bài viết này khái quát về xu hướng sử dụng giá trị hợp lý trong hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) và hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), đặc biệt đi sâu phân tích ý nghĩa, vai trò của IFRS 13 – Đo lường giá trị hợp lý. Đồng thời, bài viết hệ thống và chỉ ra những thiếu sót còn tồn tại của hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) về hướng dẫn áp dụng giá trị hợp lý. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra định hướng và đề xuất về việc xây dựng một chuẩn mực kế toán thống nhất về giá trị hợp lý tại Việt Nam.
Từ khóa: Chuẩn mực kế toán; Giá trị hợp lý; Giá trị tài sản, công nợ.
Tra cứu bài báo