Ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 12 năm 2014, tr. 48-55
Tóm tắt: Các ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần đối với các báo cáo tài chính của các công ty đại chúng niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam, phần lớn là do các báo cáo tài chính có sai sót trọng yếu. Bên cạnh đó ranh giới giữa các dạng “ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, “ý kiến kiểm toán trái ngược” và “từ chối đưa ra ý kiến” không thực sự rõ ràng. Các đối tượng sử dụng cần xem xét kĩ lưỡng cơ sở của các ý kiến kiểm toán và điều chỉnh số liệu trên báo cáo tài chính trước khi tiến hành phân tích và nhận định về tình hình tài chính của doanh nghiệp, đồng thời Bộ Tài chính cần có có những qui định và hướng dẫn cụ thể hơn về các dạng ý kiến kiểm toán, đặc biệt là cần cụ thể hóa khái niệm “lan tỏa” để phân định rõ ràng giữa “ý kiến kiểm toán ngoại trừ” và “ý kiến kiểm toán trái ngược” khi có các sai sót trọng yếu trên báo cáo tài chính.
Từ khóa: Ý kiến kiểm toán, báo cáo kiểm toán, thị trường chứng khoán
Tra cứu bài báo