Bàn về phân tích doanh thu thuần kinh doanh của doanh nghiệp

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 10 năm 2013, tr. 50-57
Tóm tắt: Doanh thu thuần kinh doanh là phần doanh thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nhập, phản ánh doanh thu thuần của hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính. Đây là hai hoạt động quan trọng nhất của doanh nghiệp, khi các hoạt động này đạt kết quả tốt thì kết quả chung của doanh nghiệp là khả quan và ngược lại. Do đó, cần phân tích doanh thu thuần kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đánh giá chính xác kết quả kinh doanh, góp phần phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, nhằm cung cấp thông tin đầy đủ cho các đối tượng bên trong và ngoài doanh nghiệp. Bài viết đề cập đến hai nội dung: (1) Sự cần thiết phải nghiên cứu phân tích doanh thu thuần kinh doanh của doanh nghiệp, (2) Nội dung, chỉ tiêu và phương pháp phân tích doanh thu thuần kinh doanh của doanh nghiệp,(3) Kết luận.
Từ khóa: Cơ cấu doanh thu, doanh thu thuần kinh doanh, tốc độ tăng trưởng, tình hình biến động doanh thu thuần kinh doanh
Tra cứu bài báo