Bàn về việc vận dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 13 trong việc đo lường giá trị hợp lý của công cụ vốn chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 10 năm 2013, tr. 36-40
Tóm tắt: Chuẩn mực báo cáo tài chính 9 (IFRS 9) “Công cụ tài chính” được công bố vào tháng 10 năm 2009, và dự kiến chính thức được áp dụng bắt đầu từ ngày 01/01/2015. Tuy nhiên, việc xác định giá trị hợp lý, đối với công cụ vốn và một số tài sản và nợ phải trả khác, còn chưa thống nhất giữa các doanh nghiệp dẫn đến thông tin trình bày trên báo cáo tài chính thiếu minh bạch và chính xác, làm giảm khả năng so sánh được giữa các báo cáo tài chính. Trước tình hình đó, ngày 12/05/2012, IASB chính thức công bố IFRS 13 nhằm hướng dẫn các doanh nghiệp trong việc xác định giá trị hợp lý của những tài sản tài chính và tài sản phi tài chính và nợ phải trả khi được yêu cầu hay được cho phép xác định giá trị hợp lý bởi IFRS. Dựa trên nội dung của hai chuẩn mực này, bài viết sẽ hướng dẫn việc áp dụng IFRS 13 để xác định giá trị hợp lý của công cụ vốn chưa niêm yết trong phạm vi điều chỉnh của IFRS 9.
Từ khóa: Giá trị hợp lý, Công cụ vốn, IFRS 13, IFRS 9
Tra cứu bài báo