Chế độ kế toán Việt Nam trong tiến trình hội nhập

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 10 năm 2013, tr. 3-9
Tóm tắt: Đóng vai trò là một trong những công cụ quản lý kinh tế quan trọng, mỗi giai đoạn phát triển của nền kinh tế đều cần một chế độ kế toán phù hợp. Chế độ kế toán ban hành sau tiếp thu những ưu điểm của chế độ kế toán trước đó, đồng thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và cơ chế quản lý kinh tế mới. Bài viết này khái quát lại nội dung chế độ kế toán Việt Nam qua các thời kỳ để thấy được quá trình hình thành và phát triển đó của chế độ kế toán Việt Nam, đồng thời chỉ ra định hướng phát triển chế độ kế toán Việt Nam trong tiến trình hội nhập.
Từ khóa: Chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán
Tra cứu bài báo