Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 10 năm 2013, tr. 20-27
Tóm tắt: Dự báo dòng tiền của công ty luôn luôn cần thiết bởi dòng tiền đóng vai trò quan trọng trong nhiều quyết định kinh tế của các nhà quản lý, nhà đầu tư, người cho vay,… Dự báo dòng tiền trong công ty giúp nhà quản trị ra các quyết định về tài chính và kinh doanh trong tương phù hợp như trả nợ, mua tài sản,… Do vậy, bài viết tiến hành dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh với dữ liệu của các công ty phi tài chính niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (SGDCKTP.HCM) trên cơ sở thông tin lợi nhuận kế toán và dòng tiền trong quá khứ. Kết quả cho thấy thông tin lợi nhuận kế toán dự báo dòng tiền tốt hơn dòng tiền trong quá khứ, mô hình dự báo tốt hơn khi tăng độ trễ của lợi nhuận kế toán, và mô hình dự báo dòng tiền tốt nhất là kết hợp thông tin lợi nhuận kế toán có độ trễ hai năm và dòng tiền thuần có độ trễ ba năm.
Từ khóa: Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, lợi nhuận kế toán, công ty phi tài chính niêm yết, Sở giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh
Tra cứu bài báo