Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm nâng cao chất lượng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 10 năm 2013, tr. 15-19
Tóm tắt: Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam những năm gần đây liên tục sụt giảm, một số nhà đầu tư thua lỗ nặng nề, mục tiêu đầu tư ngắn hạn tạm thời phải chuyển thành dài hạn do thị trường thiếu thanh khoản. Để họ có thể yên tâm đầu tư, thông tin về hoạt động doanh nghiệp (DN) hơn lúc nào hết phải trung thực và tin cậy. Tuy nhiên, với thực tế về chất lượng báo cáo tài chính (BCTC) hiện nay, liệu nhà đầu tư có thể tin tưởng vào kết quả kinh doanh của DN được công bố đến đâu? Những DN công bố có sự chênh lệch lợi nhuận lớn giữa kết quả sau kiểm toán và kết quả trước kiểm toán cũng chỉ phải giải trình với Ủy ban Chứng khoán Việt Nam. Chất lượng BCTC của công ty niêm yết (CTNY) bị ảnh hưởng từ tác động của các đối tượng bên trong hoặc bên ngoài DN. Một trong các nhân tố bên trong DN ảnh hưởng lớn đến chất lượng thông tin kế toán đó là chất lượng hệ thống kiểm soát nội bộ (HTKSNB) hay kiểm soát nội bộ (KSNB).
Từ khóa: Công ty niêm yết, kiểm soát nội bộ, thị trường chứng khoán
Tra cứu bài báo