Phân tích cấu trúc tài chính của một số doanh nghiệp Việt Nam

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 10 năm 2013, tr. 41-49
Tóm tắt: Phân tích cấu trúc tài chính là phân tích tình hình huy động, sử dụng vốn và mối quan hệ giữa tình hình huy động và sử dụng vốn của doanh nghiệp. Phân tích cấu trúc tài chính của doanh nghiệp giúp các nhà quản trị có thông tin xây dựng cơ cấu tài sản và nguồn vốn hợp lý lành mạnh, hiệu quả, tránh được những rủi ro tài chính. Bài viết trình bày phân tích cấu trúc tài chính trên góc độ lý thuyết kết hợp với thực trạng cấu trúc tài chính của ba doanh nghiệp từ đó đưa ra những giải pháp, kết luận cho phân tích cấu trúc tài chính hiện nay của doanh nghiệp.
Từ khóa: Phân tích báo cáo tài chính, phân tích cấu trúc tài chính, cơ cấu nguồn vốn, cơ cấu tài sản
Tra cứu bài báo