Quản trị vốn lưu động và khả năng sinh lợi- Thực tiễn các doanh nghiệp ngành công nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 10 năm 2013, tr. 28-35
Tóm tắt: Quản trị vốn lưu động đóng vai trò quan trọng đối với sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lợi doanh nghiệp, cụ thể là các doanh nghiệp ngành công nghiệp. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu của 80 doanh nghiệp ngành công nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Hồ Chí Minh giai đoạn 2007– 2011. Kết quả cho thấy có sự tác động có ý nghĩa của thời gian thu tiền, thời gian tồn kho, chu kỳ luân chuyển tiền đến khả năng sinh lợi doanh nghiệp ngành công nghiệp. Do đó, nhà quản trị có thể tăng khả năng sinh lợi bằng việc kiểm soát các thành phần quản trị vốn lưu động ở mức thích hợp.
Từ khóa: Vốn lưu động, khả năng sinh lợi, ngành công nghiệp Việt Nam
Tra cứu bài báo