Công nghiệp quốc phòng Việt Nam: Quan điểm và giải pháp phát triển

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 10 năm 2012, trang 89-93
Tóm tắt: Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng (CNQP) là vấn đề có ý nghĩa chiến lược của nhiều quốc gia. Ở Việt Nam, xây dựng và phát triển CNQP là tất yếu khách quan, trở thành chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước ta. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, việc thực hiện chủ trương này còn nhiều bất cập. Vì vậy, xây dựng và phát triển CNQP như thế nào cho phù hợp với khả năng phát triển của nền kinh tế, từng bước xây dựng và phát triển CNQP vững mạnh, đáp ứng nhu cầu quốc phòng, an ninh, yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới là nội dung bài viết.
Từ khóa: Công nghiệp quốc phòng, công nghiệp dân dụng, kinh tế quân sự
Tra cứu bài báo