Đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ: Mục tiêu đào tạo, yêu cầu về luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 10 năm 2012, trang 9-18
Tóm tắt: Thực trạng đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ hiện nay tại các trường đại học khối kinh tế ở Việt Nam còn nhiều bất cập. Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng hội nhập quốc tế, rất cần có sự thống nhất trong cách hiểu về mục tiêu đào tạo cũng như chuẩn đánh giá luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ. Trên cơ sở tham khảo các chương trình đào tạo ở một số nước trên thế giới và ý kiến của một số chuyên gia trong và ngoài nước, qua kinh nghiệm thực tế giảng dạy và quan sát của bản thân tác giả, bài viết tập trung phân tích sự khác biệt về mục tiêu đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ trong lĩnh vực kinh tế, quản lý, và quản trị kinh doanh, cũng như những yêu cầu đối với luận văn và luận án. Bài viết cũng đưa ra một số gợi ý về việc lựa chọn chương trình, mục tiêu đào tạo, và xây dựng ‘chuẩn’ đánh giá luận văn, luận án trong các trường đại học khối kinh tế.
Từ khóa: Đào tạo thạc sĩ, đào tạo tiến sĩ, mục tiêu đào tạo, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Tra cứu bài báo