Đầu tư và phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2000- 2011

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 10 năm 2012, trang 56-62
Tóm tắt: Việt Nam đang trong tiến trình phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Để đạt mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp thì phát triển KCN là một bước đi quan trọng Nhận thức được tầm quan trọng của KCN đối với kinh tế cả nước nói chung và đối với Hà Nội nói riêng, thành phố đã tập trung đầu tư xây dựng và phát triển các KCN nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước để phát triển kinh tế xã hội thành phố. Mặc dù đầu tư phát triển các KCN trên địa bàn Hà Nội đạt được nhiều kết quả tích cực, song vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế như: Qui hoạch phát triển các KCN còn yếu kém, công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn, đầu tư cơ sở hạ tầng trong và ngoài KCN còn chưa đồng bộ, vấn đề ô nhiễm môi trường của các KCN ngày càng trầm trọng…Để đầu tư và phát triển các KCN hiệu quả, bền vững cần thực hiện đồng bộ các giải pháp.
Từ khóa: Khu công nghiệp, đầu tư, hạ tầng KCN, Hà Nội
Tra cứu bài báo